Kursinnehåll Marknadsföring och försäljning

Marknadsföring
Gav mig en insikt i att det är på marknaden som företaget måste söka och finna sitt berättigande och det är där som såväl möjligheter som problem skapas. Kursen gav mig också kunskaper om vad som är marknadsföringens uppgift inom olika typer av organisationer och vilka möjligheter och hot som möter marknadsföraren på heterogen och ständigt föränderliga marknader. Lärde mig också färdigheter i att analysera marknadssituationer, upprätta såväl strategiska som taktiska och operativa planer och följa upp kort- och långsiktiga effekter av marknadsföringsarbetet.

Vidare var målet att kunna delta i kvalificerade diskussioner om beslut som förutsätter kunskaper om marknader och marknadsföring och skaffa sig förmåga att bedöma företags och organisationers marknadsbeteende.

Praktiskt försäljning
Gav mig kunskaper om och färdigheter i det praktiska försäljningsarbetet mellan företag, ”business to business”. Gav mig också en insikt i säljprocessens samtliga steg och hur den kontinuerligt ökande konkurrensen ständigt ställer krav på försäljningsarbetet. Kursen belyste också vikten av långsiktighet i affärsrelationer och behandlade också etik och moral inom försäljning.

Effektivt försäljningsarbete
Det övergripande målet var att lära mig metoder för planering, styrning och uppföljning av försäljningsinsatser. Kursen belyste också hur ett företags säljstrategi arbetas fram och den gav också kunskaper i hur målstyrning och nyckeltal används i försäljningsarbetet, samt en orientering i grunderna inom säljledning. Även kännedom om hur verktyg för marknadssegmentering och kundkategorisering skall användas.

Projektledning
Lärde mig hur projekt skall läggas upp och drivas. Gav mig också kunskaper i målstyrning och tillhandahöll ett antal projektverktyg och checklistor som praktiskt används i ett projektarbete. Projektledarens kompetens analyserades samt dennes förmåga att leda projektmedlemmar som ledaren formellt inte är chef över. Kursen gav mig också en bild av vilka faktorer som påverkar mänskliga beteenden och människors motivation.

Jag och några studiekollegor gjorde ett praktiskt projektarbete då vi planerade, utformade och deltog med monter och information vid mässan Kunskap och Framtid vid Svenska Mässan i Göteborg 9-11 november 2006. Där informerade och marknadsförde vi FörsäljningAkademiens utbildningar Marknadsföring & Försäljning samt Teknisk försäljning.

Företagsekonomi grund
Gav mig en bred orientering om företag och dess verksamhet och helhetsbild av ett företags ekonomi. Kunskaper och begrepp inom områdena redovisning, kalkylering och marknadsföring. Kursen var också förberedande för nästa kurs i företagsekonomi.

Företagsekonomi
Kursen gav mig insikter för företagens roll i samhället, deras betydelse för samhällsekonomin och relationer mellan företag och övriga aktörer på den svenska arbetsmarknaden. Även kännedom om de grundläggande företagsekonomiska teorier och modeller som vanligen används inom företag och andra typer av organisationer för att beskriva en verklighet eller lösa olika former av beslutsproblem. Kursen gavs vid Handelshögskolan i Göteborg.

Affärsjuridik
Gav mig en förståelse för företagsjuridikens betydelse för de olika beslut som företagen fattar och då även anknyta till internationell rätt. Kursen gav också fördjupande kunskaper om lagar och avtal som reglerar olika affärsförhållanden. Även att lösa juridiska problem och tolka juridiska dokument som förekommer i affärslivet. Kursen gav mig också kunskap om olika sätt att förebygga och lösa konflikter i affärslivet samt om rättsväsendets uppbyggnad och funktion.

Relationik
Utvecklade förmåga att se, medverka och utveckla sociala relationer genom att aktivt ta del i grupprocesser samt utveckla förmågan till personlig reflektion. Genom en tvärvetenskaplig inriktning erhålla en förståelse för olika utvecklingsperspektiv samt en kunskap om olika psykologiska aspekter på möten mellan människor.

Muntlig och skriftlig kommunikation
Kursen gav en ökad tilltro till den egna språkliga förmågan och gav tillfälle att visa prov på färdigheter i svenska språket i tal och skrift.

Här gavs jag möjlighet att:
Arbeta med språket på ett undersökande och experimenterande sätt. Orientera mig om olika former av språkanvändning och principer för skrivregler och olika språkriktighetsproblem. Behärska momenten referatskrivning, textredigering och rapportskrivning. Muntligt presentera ett skriftligt individuellt arbete. Uppvisa ett fördjupat språkmedvetande genom att befästa ämnets basfärdigheter såsom att läsa, tala, skriva och lyssna. Belysa det talade ordets, kroppsspråkets och röstens roll vid kommunikation. Bli medveten om de faktorer som påverkar den ömsesidiga förståelsen mellan säljare och köpare och därmed förstå kommunikationens effektivitet. Bygga upp en argumentation och framföra ett budskap på ett övertygande sätt. Tillägna sig olika tekniker för muntlig framställning av både oförberedda och förberedda tal. Kunna delta i debatter som ordförande såväl som deltagare. Kunna visa på en insikt om att språket utgör ett positivt redskap i samband med möten människor emellan.

Engelsk muntlig och skriftlig kommunikation
Kursen fördjupade mina kunskaper i engelska avseende såväl muntlig och skriftlig kommunikation. Utvecklade min förmåga att använda språket i internationella kontakter. Jag lärde mig att både kunna föra ett samtal i en vardagssituation och kunna framföra en presentation inför en större grupp och aktivt kunna använda engelska i tal och skrift i både vardagsliv och arbetsliv. Ett mål i kursen var att få ett rikare ordförråd i sådant som avser marknadsföring och försäljning.

Jag lärde mig:
Ett väl utvecklat ordförråd anpassat till olika affärssituationer och verbalt kunna använda mig av detta ordförråd. Kunna skriva och besvara engelska affärsbrev. På ett tillfredsställande sätt kunna delta i debatter och framföra min åsikt. Skriftlig sakkunnigt kunna presentera åsikter och debattinlägg på god engelska. Uppträda bekvämt i alla situationer och vara ett föredöme för det företag/organisation som jag representerar.

Microsoft Office påbyggnad
Utvecklade mina färdigheter i avancerade tillämpningar av moderna persondataprogram, samt ge fördjupade kunskaper i att hantera filer samt kunskap om optimal integrering mellan olika program. Utveckla förmågan att använda OLE-teknik (Object Linking and Embedding) och också ge förståelse för hur de olika teknikerna kan vara arbetsbesparande.

Internet och webbdesign
Kursen gav träning i informationssökning via sökmotorer och databaser. Den medverkade också till att skapa ett källkritiskt förhållningssätt till funnen information, liksom diskutera upphovsrättsliga frågor och nätetik. Kursen gav också ett producerande perspektiv och gav grundläggande färdigheter för att publicera på Internet genom grundläggande kunskaper i HTML-layout och grafisk publikation för skärm och innefattade också färdigheter i att hantera en serie verktyg för detta ändamål.

Desktop publishing
Kursen gav mig kunskaper i att använda program för datorstödd framställning av dokument och trycksaker, bl.a. Adobe Indesign och Photoshop. Den gav också kunskap i programmens användningsområden som illustration, layout, inläsning och retuschering samt ge kunskap om bildformat och hantering av bilder för olika ändamål. Även kunskap om lagar och etik inom området.

Jag fick lära mig:
Utnyttja programmens möjligheter i olika arbetsuppgifter och integrera programmen för olika ändamål. Använda programmens funktioner för att omsätta idéer till rationella produkter. Tillämpa typografi och layout inom olika användningsområden. Redogöra för etiska och rättsliga regler av betydelse för området.

Elektronisk handel
Gav mig kunskaper om hur den elektroniska handeln idag är uppbyggd, både avseende den direkta handeln och den marknadsföring som sker via Internet. Insikt gavs i den mycket snabba utveckling som sker inom området och vilka konsekvenser detta kan få för traditionell marknadsföring och försäljning och för den distribution som är uppbyggd för dagens handel.

Hem I Utbildning
cropped-träd3.jpg