Kursinnehåll Medier och kommunikation (MKV)

MKV handlar om kommunikationsteorier och kommunikationssystem på olika nivåer. Perspektivet rör sig kring medier, kultur och samhälle. MKV-studierna har gett mig kunskaper i att hantera planering, analysera och kritiskt utvärdera informations- och kommunikationsinsatser samt förmågan att planera och kritiskt bedöma kommunikationsinsatser.

I MKV ingår delkurserna:

Strategisk kommunikation
Gav mig kunskaper om begrepp och teorier för organisationers eller företags strategiska kommunikation. Innehöll bl.a. målformulering, analys av målgrupper, budskapsstrategi, val av kommunikationskanal, tidsplanering, utvärdering och andra förutsättningar för större löpande kommunikationsinsatser samt för informations- eller reklamkampanjer av mer tillfällig art.

Det vetenskapliga rummet
Jag fick lära mig om de övergripande likheterna och skillnaderna mellan det två vetenskapliga huvudinriktningarna positivismen och hermeneutiken samt ställa ett antal tongivande kommunikationsteorier i förhållande till varandra i diskussion kring medier, kultur och samhälle.

Narration (berättarteori) i praktik och tanke 
Kursen gav mig praktiska och teoretiska färdigheter i hur man kommunicerar och uttrycker sig effektivt i tal, skrift, ljud och bild. Den gav mig också kunskap om olika typer av texter och deras sammansättning samt förståelse för hur människor avkodar och tolkar meddelanden i olika kontexter. Jag fick också praktiska färdigheter i teoretiska verktyg för semiotisk (teorier om och studier av tecken) analys av texter.

Interkulturell kommunikation
Beskrivning av begrepp, teorier och modeller om kommunikationsprocessen med fokus på interkulturella möten. Även om kulturbegreppet i relation med interkulturell kommunikation, teorier om och observationer av variationer i kulturellt betingade beteende- och kommunikationsmönster. Kursen gav också teori och träning i kommunikationskompetens på interkulturell nivå.

Medier och samhälle
Kursen gav mig kunskaper om mediernas roll i förhållande till stats- och samhällsskick samt förvaltning men även medieutvecklingen och mediers funktion i samhället ur ett flervetenskapligt perspektiv. Kursen gav mig också en orientering i medierelaterad juridik i aktuell lagstiftning.

Organisationskommunikation
Jag fick kunskaper om kommunikationen i en organisation vilket innebär all intern och extern kommunikation som sker t.ex. i dialoger inom organisationen, mellan ledning och medarbetare m.m. Kursen gav mig också en orientering i forskningen om organisationsteorier, socialpsykologi, organisationskultur och kommunikatörens roll i en organisation.

Projektarbete
B-uppsats: Framgångsrik förändringskommunikation – i teori och praktik.

Fördjupning inom medie- och kommunikationsvetenskap
Delkurser: Forskningsmetodik, Samtida medie- och kommunikationsforskning och Examensarbete (C-uppsats).

C-uppsats: Snacket om pressen! En undersökning av debatten kring det svenska presstödet. 

ÖVRIGA KURSER I UTBILDNINGEN

Grafisk produktion
Har gett mig en orientering i den grafiska produktionsprocessens olika faser, dvs. de steg det innebär att framställa t.ex. en trycksak eller elektroniska medier från idé till färdig produkt. Jag lärde mig begrepp för att kunna kommunicera med yrkesmän inom grafisk produktion. Även att göra kvalificerade beställningar av trycksaker i form av foldrar, broschyrer, nyhetsbrev, kataloger och tidningar samt val av form och innehåll utifrån målgruppsanalys och val av olika grafiska lösningar. Jag fick också kunskaper i typografi, färglära, bilder/bildbehandling, layout, original, tryckmetoder, trycksaksplanering/beställning och grundläggande insikter i upphovsrättens praxis.

Sociala medier
Gav mig en översikt över sociala medier, att använda olika sociala tjänster och hur gruppers medievanor ser ut. Uppgifter som gjordes i kursen var bl.a.  en informativ film, en wikisida och utformning av en social mediekampanj. Som ett avslutande arbete undersökte jag hur Karlskrona kommun använder sig av sociala medier.

Projektledning
Kursen ökade min förståelse för projektarbetets särart, planering av projekt och projektarbetets begrepp. Den gav mig även kunskaper om arbetsmodeller, grupper och individers beteenden, tillfälligt ledarskap, intern och extern kommunikation och reflektion över projektarbete, projektroller och projektledning.

Visuell kommunikation – Fotografi
Kursen lärde mig hur fotografier fungerar i ett kommunikationsperspektiv och gav mig förståelse för fototekniken och hantverket – vad färg, form, linjer och komposition betyder för bildupplevelsen. Även kunskap om bildens sammanhang och bildspråkets retorik samt ljusets olika kvaliteter och hur det påverkar bildupplevelsen.

Digital bildbehandling
Denna kurs tränade mig i bildtänkande och bildseende och lärde mig bildbehandling i form av iordningställande, retusch och manipulation av bilder. Visade mig också tillämpning av programvaror för bildbehandling samt färg och bildbehandlingsteori.

Samhällskommunikation
Jag lärde mig grundläggande kunskaper om samhällskommunikation och medborgaren i det moderna informationssamhället utifrån ett mångfacetterat vetenskapligt perspektiv. Centrala begrepp var kommunikation, information och dialog i samhället,   E-demokrati, E-förvaltning, sociala medier och informationskompetens.

Jag gjorde ett avslutande större arbete om medborgardialoger på kommunal nivå: Medborgardialog kring ett kulturhus!

Massmediekunskap
Gav mig en bild över det svenska mediesamhället och hur det påverkas av politiska beslut, ekonomiska förhållanden och teknisk utveckling. Även villkoren för mediernas arbetssätt, vad som blir en nyhet och hur journalister arbetar samt publikens användning av olika medier.

Medieanalys
Hur språk och bild i olika former fungerar i kommunikativa sammanhang och kunskap om redskap för ett kritiskt granskande av mediespråket. Analys av bild, text, filmiska berättelser m.m. med hjälp av semiotiska verktyg samt definiera vilka delar av en text som är bärande för dess argument.

Konsumentbeteende
Att utveckla kunskap om centrala begrepp, modeller och resonemang inom traditionell konsumentbeteendeforskning och medvetenhet kring följderna av konsumentbeteendet för företag som riktar sig till konsumenter i sin marknadsföring.

Internationell marknadsföring
Kursen gav mig en överblick över den internationella miljön som ett företag verkar inom och  att tillhandahålla verktyg för att hantera marknadsföringsfrågor som ett företag kan stöta på i ett internationellt sammanhang. Även att kunna utveckla förmågan gällande muntliga och skriftliga presentationer, kritisk analytiskt tänkande, informationssökande, granskning av information, litteratur och annat material.

 

Hem I Utbildning

cropped-träd3.jpg