Utbildning

MEDIER OCH KOMMUNIKATION

Jag har en filosofie kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) ifrån Linnéuniversitetet. Den har gett mig, utöver huvudämnet medie- och kommunikationsvetenskap, kunskaper i massmediekunskap, medieanalys, grafisk produktion, sociala medier, projektledning, samhällskommunikation, fotografi (visuell kommunikation), digital bildbehandling,  konsumentbeteende och internationell marknadsföring. Se kursinnehåll.

Det finns tre större arbeten som jag gjort under min utbildning  som jag är mycket nöjd med och som jag vill lyfta fram:

Projektarbete i MKV, B-uppsats:
Framgångsrik förändringskommunikation – i teori och praktik.
Jag och en studiekollega insåg att alla större organisationer förr eller senare står inför mer eller mindre stora förändringsarbeten och vi ställde oss frågan hur anställda i större organisationer anser att en framgångsrik förändringskommunikation bör se ut samt hur litteratur och forskning i ämnet anser att den bör se ut. Frågeställningen undersökte vi med hjälp av kvalitativa intervjuer vid två större organisationer, Universitetssjukhuset i Lund och Blekingesjukhuset i Karlskrona. För att se vad studien kom fram till, läs Framgångsrik förändringskommunikation – i teori och praktik.

Examensarbete i MKV, C-uppsats: Snacket om pressen! – undersökning av debatten kring det svenska presstödet. Jag hade tidigare berört presstödet under min utbildning och fann ämnet intressant och valde att undersöka debatten kring stödets bevarande eller avskaffande i mitt examensarbete. Jag undersökte elitens debatt i fyra stora dagstidningar, dvs. en debatt förd av politiker, redaktörer, medieforskare, tidningsägare, journalister och fackförbundsanställda. Det gav mig en bred bild av olika ståndpunkter med utgångar ifrån olika pressideologier. Studien berörde områden som jag har intresse av, medier, mediepolitik, marknadskrafter och ett historiskt perspektiv. För att se vad studien kom fram till, läs Snacket om pressen! – En undersökning av debatten kring det svenska presstödet.

Fördjupningsuppgift i Samhällskommunikation: Medborgardialog kring ett kulturhus. Medborgardialoger är en ganska ny demokratisk företeelse där en kommuns medborgare tillsammans med politiker och tjänstemän ska komma fram till de bästa lösningarna inför ett stort beslut. I denna studie handlar det om vad Karlskrona kommuns nya kulturhus ska innehålla, hur kommunen utformar sin medborgardialog inför frågan och hur SKL (Sveriges kommuner och landsting) anser att en framgångsrik medborgardialog ska bestå av. För att se vad studien kom fram till, läs Medborgardialog kring ett kulturhus.

För mer detaljerad information av utbildningen i medier och kommunikation, se kursinnehåll!

svart
MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Jag har även en kvalificerad yrkesexamen i marknadsföring och försäljning ifrån FörsäljningsAkademien i Mölnlycke och Göteborg. Den har givit mig kunskaper i marknadsföring, projektledning, företagsekonomi, affärsjuridik, muntlig och skriftlig kommunikation, engelsk muntlig och skriftlig kommunikation, praktiskt försäljning, effektivt försäljningsarbete, relationik, MS office påbyggnad, Internet och webbdesign, desktop publishing, elektronisk handel samt tre perioder praktik. Se kursinnehåll.

I kursen muntlig och skriftlig kommunikation erhöll jag stipendium för bästa prestation vid examen 2007.

I kursen projektledning genomförde vi praktiska projekt. Jag ingick i projektgruppen som marknadsförde FörsäljningsAkademiens utbildningar Marknadsföring och försäljning samt Teknisk försäljning under mässan Kunskap & Framtid vid Svenska Mässan i Göteborg.

Utbildningens tre praktikperioder gjorde jag hos:

Carl Bechem Scandinavia, försäljning av smörjmedel till bl.a. industriföretag. Jag genomförde ett försäljningsprojekt där jag sålde miljövänliga smörjmedel till maskiner som används vid vård av golfbanor.

Valora Trade Sweden, säljbolag inom dagligvaruhandeln. Jag samåkte med säljare på distriktet Blekinge, Småland och Öland och fick lära mig försäljning mot butik inom dagligvaruhandeln.

Spendrups Bryggeri AB, tillverkare av drycker och försäljning mot dagligvaru- och servicehandel. Jag samåkte med säljare på distriktet norra Skåne, Blekinge, östra Småland och Öland och fick lära mig om försäljning mot dagligvaru- och servicehandeln.

För mer detaljerad information av utbildningen i marknadsföring och försäljning, se kursinnehåll!

Hem
cropped-träd3.jpg